Dla akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą BOHUN Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Lelewela 8a, 71-154 Szczecin w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.